Informacja dotycząca OCHRONy DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zbigniew Szafrański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BIURO EURO-BHP Szkolenia i Doradztwo w zakresie BHP Zbigniew Szafrański. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych: e-mail: zbisza@wp,pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. Wypełnienia obowiązków prawnych.
  2. Realizacji zawartej umowy.
  3. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy.