Referencje

mgr inż. ZBIGNIEW SZAFRAŃSKI, specjalista ds. BHP

1. Inicjator konferencji zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie w dniu 19-10-2004r pod hasłem „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną w szkołach i placówkach oświatowych.”

2. Autor projektu pod tytułem „Kompleksowa koncepcja poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach oświatowych”, pozytywnie zaopiniowanego przez Wojewódzkie Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Katedrę Ergonomii i Ochrony Pracy Politechniki Częstochowskiej.

3. Autor książki - poradnika pod tytułem "Zarządzanie bezpieczeństwem w szkołach i placówkach oświatowych".

4. Współautor poradnika dla dyrektorów szkół i nauczycieli pt. "Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa". Poradnik powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod redakcją dr Tadeusza Siudy.

5. Autor książki - poradnika pod tytułem "BHP W SZKOLE I PRZEDSZKOLU" - praktyczny poradnik z wypełnioną dokumentacją.

a) Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem w szkołach i placówkach oświatowych - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w obszarze bezpieczeństwa np. regulamin pracy placówki oświatowej, regulamin wycieczek, wypadki uczniów i pracowników oraz wiele innych cennych porad i dokumentów - skutecznie egzekwowanych podczas kontroli przez PIP, Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący.

6. Autor artykułów do czasopism Doradca Dyrektora Szkoły i Doradca Dyrektora Przedszkola.

7. Wpisany na listę biegłych sądowych w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb.

Biuro posiada duże doświadczenie w zakresie doradztwa dotyczącego poprawnego funkcjonowania placówek oświatowych w obszarach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w szkołach i placówkach oświatowych, dostosowania placówki do nowych wymogów w zakresie bhp, biuro specjalizuje się również w stałym nadzorze pod względem bhp w placówkach.

 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG - szczegółowa oferta promocyjna

 

BIURO EURO-BHP SZKOLENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE BHP mgr inż. ZBIGNIEW SZAFRAŃSKI, Specjalista w dziedzinie Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy - tel. 44-6342242, kom. 608 358319, e-mail: zbisza@wp.pl, www.eurobhp.pl

 

BIURO organizuje dla pracodawców oraz dla pracowników firm i instytucji profesjonalne usługi w zakresie szkoleń bhp, ppoż., udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz specjalizuje się w stałym nadzorze w placówkach oświatowych w zakresie bhp (sporządzanie dokumentacji powypadkowej uczniów oraz pracowników, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy nauczycieli oraz pracowników służb pomocniczych, identyfikacja zagrożeń na terenie placówek, sporządzanie profesjonalnych raportów po obowiązkowych przeglądach placówek (po feriach zimowych oraz wakacjach), diagnoza stanu bhp. Biuro na szkoleniach okresowych bhp kadry pedagogicznej, w sposób autentyczny porusza problemy związane z wdrażaniem nowej, jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem w placówkach oświatowych (opanowanie umiejętności identyfikacji zagrożeń, sporządzanie stosownej dokumentacji, wypadki dzieci - związana z nimi profilaktyka, praktyczne przykłady wypadków dzieci w szkołach).

Zwrócenie szczególnej uwagi na art. 23711 Kodeksu pracy, obowiązujący od 01 stycznia 2004 r., informujący nas, że w każdej szkole powinna być zapewniona służba bhp, bez względu na ilość zatrudnionych osób.

W przypadku szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry pedagogicznej w zależności od potrzeb placówki oświatowej BIURO EURO-BHP w sposób elastyczny dostosowuje kadrę szkoleniową. Jeśli pracownicy są zapoznani i przeszkoleni w zakresie ppoż., biuro oprócz specjalisty w zakresie bhp, może ująć w programie szkolenia specjalistę w zakresie ratownictwa medycznego, czyli w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Szkolenia

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych, kadra pedagogiczna (wykładowcy - specjalista ds. bhp, specjalista w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, specjalista ppoż.) . Wszyscy uczestnicy szkolenia dla kadry pedagogicznej otrzymują gratis kluczowy akt prawny w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.). Pracodawcy – dyrektorzy placówek oświatowych otrzymują gratis w ramach szkolenia Kodeks Pracy - aktualny stan prawny oraz poradnik „Zarządzanie bezpieczeństwem w szkołach i placówkach oświatowych”. Dodatkowo w ramach szkolenia pracodawcy otrzymają również nowe narzędzie w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem – folder bhp w zapisie elektronicznym na płycie CD, a w nim (niezbędne regulaminy, instrukcje, zarządzenia i wzory autorskich dokumentów, które obowiązują we wszystkich placówkach oświatowych).

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w trakcie szkolenia pracownicy zostają zapoznani, podczas prezentacji multimedialnej z autorską koncepcją poprawy warunków bhp w szkołach i placówkach oświatowych, pozytywnie zaopiniowaną przez Wojewódzkie Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Katedrę Ergonomii i Ochrony Pracy Politechniki Częstochowskiej.

 

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby (Inspektor BHP)

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

Szkolenie w zakresie ppoż. (oddzielne zaświadczenie o odbytym szkoleniu ppoż.)

Biuro specjalizuje się w szkoleniach ukierunkowanych dla kadry menedżerskiej (dyrektorzy placówek oświatowych – pracodawcy), kadry pedagogicznej oraz dla pracowników służb pomocniczych zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Dokumentacja powypadkowa

Sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej pracownika

Sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej ucznia

 

Przeglądy placówek – identyfikacja zagrożeń (diagnoza stanu bhp)

Identyfikacja zagrożeń, dokładny, szczegółowy, profesjonalny przegląd infrastruktury oraz wyposażenia placówki pod względem bhp, sporządzenie raportu, jako bazy przyszłych poczynań, zmierzających do poprawy stanu bhp (raport na temat stanu bhp, diagnoza, która pomaga w tworzeniu potrzeb inwestycyjnych – planowanie wydatków w budżecie).

 

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, sporządzenie kart oceny ryzyka zawodowego (nauczyciele oraz pracownicy służb pomocniczych zatrudnieni w placówce)