BHP SZKOLENIA, DORADZTWO I WYDAWNICTWO

BIURO „EURO-BHP” mgr inż. Zbigniew Szafrański, specjalista ds. BHP organizuje dla pracodawców oraz dla pracowników firm i instytucji profesjonalne usługi w zakresie szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz stałego nadzoru w firmie w zakresie bhp.

Pracodawco, uprzedź kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej, przeprowadź szkolenie w zakresie bhp, ppoż., udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz oceń ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy swoich pracowników!

UWAGA! Z dniem -1-07-2007 r. górna granica wysokości grzywny za naruszenie prawa pracy,   w tym przepisów i zasad bhp, została podwyższona do kwoty 30.000 zł - Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 89 poz. 589

 

Podstawy prawne szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej:

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Art. 162

USTAWA z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Art. 209, 234

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r. § 21 z późn. zmianami)

 

Cennik (brutto) wybranych szkoleń bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedmedycznej oraz oceny ryzyka zawodowego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie okresowe
(cena od osoby)

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

70 zł
(powyżej 10 osób - cena do uzgodnienia)

Szkolenie dla pracowników administracyjno - biurowych

70 zł
(powyżej 10 osób - cena do uzgodnienia)

Szkolenie dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

200 zł
(powyżej 5 osób - cena do uzgodnienia)

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby (Inspektor BHP)

360 zł

(powyżej 5 osób – cena do uzgodnienia)

Szkolenie wstępne instruktaż ogólny (przed przystąpieniem do pracy) oraz uczniowie praktycznej nauki zawodu

50 zł od osoby
(powyżej 10 osób - cena do uzgodnienia)

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

360 zł

(powyżej 5 osób – cena do uzgodnienia)

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

100 od osoby
(powyżej 20 osób - cena do uzgodnienia)

Zapoznanie pracownika z przepisami ppoż. (oddzielny dokument o zapoznaniu)  

40 zł - powyżej 20 osób, cena do uzgodnienia

Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy (ZSIP)

360 zł - powyżej 10 osób cena do uzgodnienia  

Sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej - pracownika

Sporządzenie kompletnej dokumentacji powypadkowej - ucznia

od 400 zł do 1200 zł

 

200 zł

Identyfikacja zagrożeń, dokładny, szczegółowy, profesjonalny przegląd infrastruktury oraz wyposażenia pod względem bhp, sporządzenie raportu, jako bazy przyszłych poczynań, zmierzających do poprawy stanu bhp

500 – 1200 zł

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy (sporządzenie karty oceny ryzyka zawodowego)

300 zł – koszt jednej karty (5-ciu pracowników na stanowisku np. sprzedawcy, szwaczki, montera, spawacza - jedna karta oceny ryzyka) powyżej 5-ciu stanowisk 

cena do uzgodnienia

W zależności od liczebności grupy i miejsca szkolenia dopuszcza się negocjacje cen (szkolenie zgodnie z zapotrzebowaniem może zostać przeprowadzone u klienta w zakładzie pracy).

Biuro specjalizuje się w szkoleniach ukierunkowanych dla kadry menedżerskiej oraz nauczycielskiej (dyrektorzy placówek oświatowych – pracodawcy).

Istnieje możliwość przeprowadzenia niektórych szkoleń w systemie samokształcenia kierowanego.

 

BIURO EURO-BHP SZKOLENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE BHP

mgr inż. ZBIGNIEW SZAFRAŃSKI

specjalista ds. bhp

97-425 Zelów, ul. Kazimierza Wielkiego 30, kom. 608 358 319

e-mail: zbisza@wp.pl